Informació general del lloc web

www.rtvc.cat i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, sons, bases de dades, codis i qualsevol altre material, són propietat de la Associació d’Amics de Ràdio Televisió Cardedeu (RTVC) o de tercers que n’hagin autoritzat l’ús a RTVC. Tot aquest material està a l’empara de la legislació de protecció de la propietat intel·lectual. Els seus titulars es reserven les accions legalment oportunes per reparar els danys i perjudicis causats per qualsevol acte que vulneri els drets de propietat intel·lectual sobre aquests continguts.

L’ús d’aquest web implica l’acceptació plena i sense reserves dels termes i condicions continguts en el present avís legal. RTVC es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació, configuració i continguts del web, així com també l’oferta de serveis i les condicions que es requereixen per utilitzar-los.

Propietat intel·lectual i industrial

Queda totalment prohibit distribuir, copiar, modificar o trametre tant el contingut com el codi de les pàgines, llevat que es compti amb autorització expressa i per escrit de la RTVC . La informació que es facilita en aquesta pàgina no pot ser objecte per part dels usuaris de venda o cessió, sota cap concepte, incloent-hi la gratuïta.

Queda absolutament prohibit qualsevol ús o reproducció d’aquesta sense l’autorització prèvia i per escrit de la RTVC . Resten protegits en els mateixos termes els drets de propietat industrial referits als serveis i productes de la RTVC que apareguin en el web o sobre els quals se n’hi doni informació.

Els arxius RSS de www.rtvc.catón per a ús personal i d’organitzacions sense ànim de lucre. Diaris electrònics, revistes i altres llocs de caràcter comercial que estiguin interessats en utilitzar aquests arxius, hauran de demanar el consentiment exprés de RTVC a través de l’adreça següent: direcció@rtvc.cat

Queden expressament prohibits els links profunds, el framing i qualsevol altre aprofitament de continguts de www.rtvc.cat que no sigui autoritzat per RTVC.

Normes d’ús

L’usuari es compromet a utilitzar els serveis de www.rtvc.cat sense incórrer en activitats que puguin ser considerades il·lícites o il·legals, que infringeixin els drets de RTVC o de tercers, o que puguin atemptar contra les normes vigents. RTVC no serà responsable de l’ús per part de tercers de la informació continguda al web, si bé caldrà atenir-se a les prescripcions i advertiments que s’estableixin per a determinats documents i aplicatius.

Protecció de dades

RTVC donarà estricte compliment a la normativa vigent en cada moment sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal i adoptarà les mesures legalment exigibles per a la protecció de les dades de caràcter personal de l’usuari, preservant-ne la seva privacitat i confidencialitat.

L’usuari de www.rtvc.cat dóna el seu consentiment exprés i inequívoc i, per tant, autoritza RTVC a incorporar les dades que facilita per aquest mitjà als seus fitxers automatitzats i al seu tractament i ús amb la finalitat de gestionar el manteniment del web, d’acord amb el que s’estableix a la Llei Organica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD).

L’usuari de www.rtvc.cat  que facilita dades de caràcter personal a RTVC resta assabentat que podrà exercir davant la mateixa RTVC els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, d’acord amb el que estableix la LOPD, mitjançant la corresponent sol·licitud, acompanyada de la fotocopia del seu D.N.I., davant el Registre de RTVC.

www.rtvc.cat podrà utilitzar cookies per personalitzar i facilitar al màxim la navegació de l’usuari per les seves pàgines. Les cookies s’associen exclusivament a un usuari anònim i el seu ordinador i no contindran referències que permetin deduir dades personals de l’usuari.

www.rtvc.cat  utilitza les eines de medició d’audiència de Google Analytics, que permeten analitzar el comportament i perfil dels visitants anònims, amb l’objectiu de millorar el funcionament del lloc.

Seguretat de les comunicacions

RTVC adopta les mesures i els mecanismes necessaris per garantir la seguretat de les comunicacions que es produeixin mitjançant www.rtvc.cat , segons l’estat de la tecnologia i d’acord amb la tipologia de les transaccions i serveis que es posen a disposició dels usuaris.

Exempció de responsabilitats pel funcionament del lloc web

RTVC disposa dels mecanismes tecnològics de control per prevenir o resoldre deficiències tècniques de funcionament del lloc web. Malgrat això no garanteix que el web i el servidor estiguin lliures en tot moment de virus i no es fa responsable dels possibles danys o perjudicis que es puguin derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic, motivats per causes alienes a RTVC, de retards o bloquejos en l’ús d’aquest sistema electrònic causats per deficiències o sobrecarregues de línies telefòniques o sobrecarregues en el sistema d’Internet o en altres sistemes electrònics, així com també de danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de RTVC

RTVC vetllarà per la disponibilitat i continuïtat del funcionament del web i dels seus serveis, però no en pot donar garanties, quan la incidència es degui a causes alienes. Quan sigui raonablement possible, s’advertirà prèviament de les interrupcions en el funcionament del web i dels serveis.

Exempció de responsabilitats per l’ús del lloc web

L’ús no consentit que es pugui fer de la informació que conté www.rtvc.cat  és responsabilitat només de l’usuari. RTVC no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que es pugui derivar d’aquest ús.

RTVC no serà responsable de les opinions expressades pels usuaris en els espais de participació ni de la informació que es pot obtenir a través d’enllaços o que provingui de fonts alienes a aquesta Empresa.

Jurisdicció i legislació aplicable

Els possibles conflictes relatius a www.rtvc.cat  es regiran exclusivament pel dret de l’Estat espanyol i de la comunitat autònoma de Catalunya, essent els jutjats de Granollers els únics competents. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d’aquesta clàusula amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.