PRIMERA.- ASSOCIACIÓ D’AMICS DE RÀDIO TELEVISIÓ CARDEDEU (a partir d’ara l’ “Organizadora”), amb CIF número G-58331729 i domicili social a l’Avinguda Jaume Morató, s/n, Cardedeu (08440), organitza i gestiona l’acció denominada “OBJECTIU PAKI” (a partir d’ara l’acció”).

SEGONA.- ASSOCIACIÓ D’AMICS DE RÀDIO TELEVISIÓ CARDEDEU estableix que el dret de participació és gratuït.

TERCERA.- Requisits:

a. Per poder participar a l’acció, es requereix:
• Tenir entre 13 i 20 anys en el moment de la inscripció.
• Realitzar la inscripció a través de la plataforma específica i haver adjuntat tota la documentació necessària així com els vídeos sol·licitats.

b. Exclusió de participació. No poden participar en el concurs les persones que hagin estat vinculades en la seva organització, ni els/les treballadors/es de l’Organitzadora ni els seus familiars directes, ni treballadors/es d’alguna de les empreses que col·laboren amb l’acció de manera directa.

c. Tindran la condició de participants els usuaris que compleixin els requisits anteriors i participin a l’acció d’acord els termes especificats als següents apartats per al desenvolupament de la mateixa (a partir d’ara els/les “Participants”).

d. La inscripció és de caràcter individual, per tant queden exclosos duos musicals i altres formacions.

QUARTA.- Durada:
L’acció començarà el dia 5 de setembre de 2022 i finalitzarà el 18 de març de 2023. El període d’inscripció per formar- ne part serà del dia 5 de setembre de 2022 i finalitza el 30 de setembre de 2022.

CINQUENA.-Mecànica de l’acció:

FASE DE CÀSTING:

a. ASSOCIACIÓ D’AMICS DE RÀDIO TELEVISIÓ CARDEDEU donarà a coneixer l’acció a través del web www.rtvc.cat, així com a través de la difusió d’un vídeo promocional a través de les diferents plataformes de difusió de l’entitat (xarxes socials i TDT) i de la resta de televisions locals adherides a La XARXA DE TELEVISIONS LOCALS DE CATALUNYA. Els/les Participants hauran d’accedir al microsite https://www.rtvc.cat/op i emplenar degudament els formularis, a més de facilitar la documentació i vídeos requerits per a la inscripció. El període d’inscripció serà del 5 al 30 de setembre de 2022.

b. Fase 1 – Territorial: Correspon a les diferents televisions locals adscrites a la Xarxa de Televisions Locals XAL participants a l’acció (ANNEX I) la selecció del candidat/s del seu territori segons els seus criteris de selecció d’acord a tres possibles models de càsting: A (càsting intern), B (càsting a través de programa de la cadena) o C (càsting específic per l’acció). La televisió de referència haurà d’informar al candidat/a de la seva selecció com a representant territorial abans del 17 de novembre de 2022.

c. Fase 2 – Selecció Televisiva : Els dies 10 i 17 de desembre de 2022, la Xarxa de Televisions Locals així com les televisions adherides, emetran dos programes de càsting de selecció televisiva. Els candidats seleccionats a la fase territorial es repartiran en dos blocs i a cadascun d’aquests programes s’emetran els vídeos dels candidats d’un dels dos blocs. Cada una de les 35 televisions adherides a l’acció assignarà un repartiment de punts de l’1 al 12 a la resta de candidats del bloc, sense poder assignar punts al candidat del seu propi territori. Aquesta assignació es farà pública durant el programa. Cada candidat acumularà els punts de les diferents televisions.
Els 10 candidats amb més punts a cada bloc, passaran automàticament a la fase 4 de càsting (semifinals).

d. Fase 3 – Xarxes socials: Els vídeos dels candidats que no hagin superat la fase 2, es publicaran al perfil d’instagram del programa @objectiupaki un cop finalitzada l’emissió del dia 17 de desembre de 2022. Des d’aquell moment i fins la nit del 31 de desembre els candidats podran fer difusió de manera individual d’aquestes publicacions, amb l’objectiu d’aconseguir el màxim de “likes” a la publicació del seu vídeo. Pot ser motiu d’exclusió del candidat/a del procés de selecció, la utilització de sistemes de votació fraudulents a través de “bots” o compra de “likes”. Es restaran automàticament del total de vots del candidat els likes que es determinin com a fraudulents per part de la direcció del programa, previ avís al candidat/a (detecció de vot massiu en poc espai de temps, votacions de perfils falsos, votació massiva de perfils sospitosos). Els/les 4 participants que hagin obtingut més “likes” el dia 31 de desembre de 2022 a les 00:00h (nit de cap d’any), passaran també a la fase 4 de càsting (semifinals). El recompte definitiu serà informat públicament pel programa un cop revisada la validesa dels vots. Els/les participants que superin aquesta fase, hauran de signar un compromís de confidencialitat en referència a les següents fases de càsting, amb el compromís de no difondre a través de cap tipus de xarxa social o mitjà, els resultats de les següents fases.

e. Fase 4 (Semifinals de càsting): L’Organitzadora comunicarà quins són els 4 aspirants que han superat la fase de casting anterior (xarxes socials) a través de contacte directe telefònic i correu electrònic a cada aspirant el dia 1 de gener de 2023. La selecció també es farà pública a través de les xarxes socials del programa. Els aspirants que hagin superat les fases 2 o 3 , hauran de presentar-se de manera presencial el dia 7 de gener de 2023 a les instal·lacions de la Tèxtil Rase (Cardedeu) en l’horari que indiqui l’equip del programa. Un jurat format per un coordinador formatiu del programa, un representant de la discogràfica que gestiona el premi del guanyador/a, una representant dels concursants de la segona edició del programa i la direcció del programa, seleccionaran a 18 dels aspirants per la següent fase.

f. Fase 5 (Final de càsting): Els 18 aspirants que hagin superat la fase anterior, hauran de presentar-se de manera presencial el dia 8 de gener de 2023 a les instal·lacions de la Tèxtil Rase (Cardedeu) en l’horari que indiqui l’equip del programa. Un jurat format per un coordinador formatiu del programa, un representant de la discogràfica que gestiona el premi del guanyador/a, una representant dels concursants de la segona edició del programa i la direcció del programa, seleccionaran als 10 participants que entraran a concursar al programa, a
partir d’ara “concursants”.

FASE DE CONCURS

Els 10 concursants que hagin superat totes les fases de càsting i que acceptin el document de compromís i confidencialitat, entraran a la fase de concurs. En aquesta fase, els concursants alternaran la seva formació per preparar les gales de concurs, amb les pròpies gales eliminatòries.

a. FORMACIÓ:

i. Els concursants començaran la seva formació a les instal·lacions habilitades per l’Organitzadora, el dia 28 de gener de 2023.

ii. Les formacions es realitzaran en cap de setmana, començant sempre el dissabte a les 9h i finalitzant el diumenge a les 17h.

iii. L’organització procurarà allotjament i dietes dels concursants els caps de setmana de formació, que estaran acompanyats en tot moment per educadors socials o monitors de lleure acreditats. L’organització també es farà càrrec de les despeses de transport derivades dels desplaçaments tant a les formacions com a les gales.

iv. Els concursants hauran de participar en les formacions fins el moment en que la seva participació a l’acció finalitzi segons els processos d’eliminació a les GALES DE CONCURS.

v. Els caps de setmana designats per la formació son: 28 i 29 de gener de 2023, 11 i 12 de febrer de 2023, 25 i 26 de febrer de 2023, 11 i 12 de març de 2023.

vi. Les sessions formatives, així com altres moments de la estada, sempre amb previ avís, podran ser enregistrades per la generació de continguts del programa.

b. GALES DE CONCURS:

i. Els concursants participen a les gales amb la interpretació d’un tema musical, d’acord a la temàtica de cada gala.

ii. Per a la participació a les gales serà necessari que els/les concursants arribin al plató des d’on es realitza l’emissió en directe a les 15h del mateix dia. Les gales s’emeten en directe, començant a les 22h i amb una durada prevista aproximada de 2 hores.

iii. A excepció de la gala número 3 on l’organitzadora decideix de manera directa el tema a interpretar, els concursants facilitaran a l’Organitzadora una llista amb tres possibles cançons per interpretar a cada gala, d’acord a la temàtica plantejada. L’Organitzadora determinarà quina cançó interpreta cada concursant a partir d’aquesta llista prèvia. D’aquesta llista almenys 1 dels temes proposats a cada gala haurà de ser en català.

iv. Un jurat especialitzat escollirà a cada gala, els/les 3 concursants que poden passar de manera directa a la següent gala. Un cop seleccionats, l’Organitzadora habilitarà durant 20 minuts un sistema de vots per tal que l’audiència pugui seleccionar els/les 2 concursants que més els hagin agradat, d’entre els restants.
Els/les dos concursants que hagin rebut menys vots, no passaran a la següent fase del concurs, a excepció de la gala número 3, on només quedarà descartat/da un dels concursants.

v. Les dates de les gales son les següents:

1. Gala número 1, temàtica “Bandes Sonores del Cine”, 4 de febrer de 2023.
2. Gala número 2, temàtica “Anys 90”, 18 de febrer de 2023.
3. Gala número 3, temàtica “El repte”, 4 de març de 2023.

c. GALA FINAL:

i. Els/les 5 concursants que arribin a la GALA FINAL, a partir d’ara els “Finalistes”, s’hauran de preparar 2 cançons de les indicades per l’Organitzadora, a partir d’una selecció prèvia del concursant de 5 cançons.

ii. Els/les Finalistes interpretaran una de les dues cançons, i l’Organitzadora habilitarà durant 20 minuts un sistema de vots per tal que l’audiència pugui seleccionar els/les 2 concursants que més els hagin agradat.
Els/les dos finalistes que hagin rebut menys vots, no passaran a la següent fase del concurs.

iii. Els/les 3 finalistes que hagin superat la fase anterior, interpretaran la segona cançó seleccionada. L’Organitzadora habilitarà durant 10 minuts un sistema de vots per tal que l’audiència pugui seleccionar el/la concursant que més els hagi agradat. El/la finalista que obtingui més vots, guanyarà la fase de concurs que li atorga el dret al Premi, a partir d’ara el/la “Guanyador/a”.

iv. La Gala Final se celebrarà el dia 18 de març de 2023..

SISENA– Confidencialitat
Els/les participants garantitzen a l’Organitzadora que no revelaran, comunicaran ni faran difusió ni distribució a cap tercer i a través de cap mitjà, inclosa expressament la difusió a través de xarxes socials per internet (Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Tik Tok,…) qualsevol tipus d’informació sobre la seva participació al programa, als continguts, la producció del mateix o qualsevol informació a la que hagi tingut accés com a conseqüència d’estar participant al mateix, durant qualsevol de les fases del càsting o concurs.
En el cas que algun/a participant faci difusió per qualsevol mitjà dels resultats del procés de càsting, l’Organitzadora podrà sancionar al participant amb l’exclusió del procés de participació, sense perjudici de les accions que es puguin correspondre per la reclamació de danys i perjudicis derivats del compliment contractual.

SETENA– Seguiment del mitjà local
El mitjà local de referència de cada participant (televisió adherida al projecte que ha aportat el candidat a través del seu càsting territorial) que el participant haurà escollit durant el procés d’inscripció, podrà realitzar el seguiment del consursant durant els dies que aquest no estigui al programa, amb l’objectiu de generar contingut sobre la preparació de les gales. El concursant haurà d’atendre al mitjà de referència en cas que aquest ho sol·liciti, desplaçant-se si fos necessari al municipi de la seu del mitjà. Per aquest motiu és recomanable que cada aspirant participi al càsting territorial de la televisió local adherida més propera al seu domicili habitual. El candidat haurà de marcar durant el procés d’inscripció a quin càsting territorial es presentarà i, per tant, quina serà la seva televisió local adherida de referència.

VUITENA.- Despeses derivades

1. L’Organitzadora es farà càrrec de les dietes necessàries dels/les Concursants, tant a les jornades de Formació com les jornades de Gala, i de l’allotjament els caps de setmana de Formació.
2. L’Organitzadora també es farà càrrec de les possibles despeses de desplaçament, a raó del preu per quilòmetre determinat anualment per l’Agència Tributària per 2023 i agafant com a municipi d’origen el de la televisió local de referència per la selecció territorial.

NOVENA.- Drets d’imatge
Els/les participants o, en cas de menors d’edat, els seus tutors/res, aportaran en el moment de l’inscripció el document que cedeix expressament els drets d’imatge dels participants, així com la cessió en exclusiva i amb facultat de cessió a tercers, durant el màxim temps de protecció establert per la vigent Llei de Propietat Intel·lectual i per a la seva explotació en qualsevol país del món, i per qualsevol mitjà o canal de difusió, tots els drets d’explotació (i de forma especial, els de comunicació pública, reproducció, distribució, sincronització i transformació, inclosos el subtitulat o doblatge a qualsevol idioma) que eventualment li poguessin correspondre sobre la seva intervenció i imatge en el programa. En cas de no aportar-se el document en el moment de la inscripció, aquesta serà nul·la.

DESENA.-Premi
El/la Guanyador/a, a través d’acord entre l’Organitzadora i Crea Music / Carles Gómez Llorens, 47685466A, amb seu social a C/ Amics de l’arbre, 29, 25300 (Tàrrega), a partir d’ara la “Discogràfica”, rebrà com a Premi l’enregistrament de tres singles en estudi de so professional designat per la Discogràfica, així com la difusió i promoció per part de la Discogràfica d’aquests temes a través de Xarxes Socials, plataformes digitals i l’enviament a emissores de ràdio difusió. L’Organitzadora comunicarà a la Discogràfica les dades del Guanyador/a, amb la única finalitat de gestionar el Premi.

El guanyador/a tindrà també la possibilitat d’actuar en un concert individual, amb fitxa tècnica coberta, a la Festa Major de Cardedeu 2023 dins les activitats previstes de l’entitat El Polvorí.

ONZENA.- Compromís participant
Els/les aspirants i els/les concursants es comprometen a participar a les diferents fases de càsting i/o concurs, assistint, si així se sol·licita per part de l’Organitzadora o les televisions adherides al projecte, a les jornades de formació, gales i/o entrevistes d’altres programes de la Xarxa de Televisions Locals que facin seguiment de l’acció. Aquest compromís es mantindrà fins 30 dies després de la finalització de l’acció, sigui quina sigui la fase de casting o concurs en que l’aspirant o concursant ha quedat exclós de l’opció de guanyar. L’incompliment d’aquesta clàusula podrà donar lloc a la reclamació per part de l’organitzadora de possibles indemnitzacions per danys i perjudicis per incompliment contractual.

DOTZENA.-Supervisió
Qualsevol participant o concursant que manipuli els procediments de participació i/o que incompleixi les bases d’aquest document, quedarà desqualificat. També queda reservat el dret de verificar per qualsevol procediment que l’Organitzadora consideri oportú que el guanyador/a compleix amb tots els requisits d’aquest document. Per tant,
l’Organitzadora es reserva el dret a eliminar les inscripcions realitzades de manera fraudulenta o aquelles sobre les que es detecti qualsevol altra irregularitat o duplicitat. Només s’admet una inscripció per participant i seran nules les participacions incomplertes o amb dades errònies o falses.

TRETZENA.- Modificacions de las Bases i/o annexos
L’Organitzadora es reserva el dret a realitzar modificacions inclosa la cancel·lació o suspensió anticipada de l’acció i/o a afegir annexos successius sobre aquestes bases si es donen causes de força major o alienes a la voluntat de l’Organitzadora, publicant sempre aquestes modificacions i/o annexos a l’adreça www.rtvc.cat/op.

Prèviament a l’inici del concurs, es facilitarà també l’ANNEX a aquestes bases, pel que fa referència a les mesures de seguretat COVID que s’hauran de complir durant el concurs i que correspondran a les indicacions legals determinades pels organismes responsables.

CATORZENA.-Dades de caràcter personal dels/de les participants.

14.1. De conformitat amb el que disposa Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (Reglament general de protecció de dades o RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre, de protecció de dades personals i Garantia de Drets Digitals (LOPD), s’informa que les dades personals facilitades per participar a l’acció es conservaran sota la titularitat d’ ASSOCIACIÓ D’AMICS DE RÀDIO TELEVISIÓ CARDEDEU., amb domicili a Cardedeu, avinguda Jaume Morató s/n. La finalitat del tractament i ús de les dades per TELEVISIÓ CARDEDEU és la d’identificar als participants del Concurs, gestionar el lliurament del premi, així com enviar als participants informació per qualsevol mitjà (entre d’altres, correu electrònic, SMS…) sobre l’acció.

14.2 Per a la finalitat assenyalada en el paràgraf anterior, el participant autoritza expressament a TELEVISIÓ CARDEDEU a que comuniqui les seves dades a les entitats encarregades de la gestió i lliurament del premi. Així mateix, en el supòsit de crear-se, TELEVISIÓ CARDEDEU pot encarregar a un tercer el tractament del fitxer que es formi amb les dades dels participants en el Concurs.

14.3 Els participants podran exercir els seus drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació, de forma gratuïta, mitjançant escrit dirigit a ASSOCIACIÓ D’AMICS DE RÀDIO TELEVISIÓ CARDEDEU, avinguda Jaume Morató s/n, 08440 Cardedeu, amb la indicació «Protecció de Dades», adjuntant fotocòpia del DNI (o document equivalent), o a l’adreça de correu [email protected].

14.4 Els participants garanteixen l’autenticitat de totes aquelles dades que comuniquin i facilitin, i es comprometen a mantenir actualitzats els mateixos, sent responsables de tots els danys i perjudicis que es poguessin derivar de la seva inexactitud o falsedat. Qualsevol comunicació falsa de dades personals donarà dret a TELEVISIÓ CARDEDEU a desqualificar al guanyador per participar i poder disposar del corresponent premi.

QUINZENA.- Els/les participants, pel fet de participar en l’acció, accepten expressament les seves bases, que estaran visibles i accessibles al microsite www.rtvc.cat/op d’inscripció.

SETZENA.- Conflictes i Llei Aplicable.
En cas de divergència entre els usuaris/usuàries i la interpretació d’aquestes bases per part de l’Organizadora, seran competents per conèixer dels litigis que puguin plantejar-se els Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona.